Habitacions
Adults
Nens
Habitació 1
Afegir habitació
Confirmar
Tens un xec regal?

 

BASES LEGALS SORTEIG

Aquest concurs està organitzat per 1881 HOTELS, SLU, (des d'ara HOTEL BALNEARI VICHY CATALAN), amb domicili fiscal Avinguda Dr. Furest, 32 de 17455 CALDES DE MALAVELLA (Girona).

A) Facebook no patrocina, recolza o administra de cap manera aquesta promoció, ni està associat amb ella.

B) La informació proporcionada pels participants en el marc d'aquesta promoció serà gestionada únicament per Hotel Balneari Vichy Catalan, tal com queda reflectit en la clàusula de protecció de dades personals en aquestes bases legals.

Àmbit d'aplicació

1.1. Temporal

La promoció s'inicia el dia 14 de setembre de 2021 i finalitzarà el 20 de setembre a les 23:59. Hotel Balneari Vichy Catalan es reserva el dret de cancel·lar anticipadament aquesta promoció o perllongar en el temps, en cas de concórrer causes que així ho justifiquin i amb prèvia comunicació al Instagram oficial de la marca.

1.2. Personal

Podran participar les persones físiques majors de 18 anys, residents a Espanya, que segueixin els passos explicats per participar en el concurs i optar a el premi. Queden exclosos de participar els empleats de Hotel Balneari Vichy Catalan, els seus familiars i persones de les empreses que col·laborin en la gestió de la present acció promocional.

1.3. Territorial

L'àmbit territorial de la promoció és l'estat espanyol.

2. Mecànica de la promoció

Comenta la publicació responent a la pregunta del text.

3. Requeriments per a la participació en el concurs

A) Els participants han de ser majors de 18 anys.

B) Els participants han de participar amb un perfil real de Facebook així com complir amb totes els aspectes reflectits en aquestes bases legals. En el cas de que Hotel Balneari Vichy Catalan sospiti que les dades facilitades pels usuaris puguin ser falsos, es procedirà a la verificació de les mateixes exclusivament a través de documents oficials. La negació per part dels participants a facilitar aquests documents resultarà en la desqualificació de l'concurs.

4. Premi

- Una entrada per al circuit termal al nostre Spa per a dues persones.

En cap cas es podrà canviar el premi pel seu valor en metàl·lic o per un altre premi diferent. Queda prohibida la comercialització i/o venda de el premi.

5. Comunicació de guanyadors i lliurament de premi

El premi serà comunicat per Hotel Balneari Vichy Catalan a través del Instagram oficial de la marca l'dimarts 21 de setembre de 2021.

S'entén que Hotel Balneari Vichy Catalan ha realitzat les gestions oportunes per a la localització de la persona guanyadora de el premi si transcorreguts a 1 dia natural des que la companyia hagi anunciat el seu nom a la fan page de Hotel Balneari Vichy Catalan aquesta no s'hagués dirigit a la companyia, donant lloc a la seva substitució per la primera de les reserves.

6. Participació fraudulenta

Hotel Balneari Vichy Catalan es reserva el dret d'excloure del concurs a aquells participants de qui sospiti que han realitzat pràctiques fraudulentes com ara participacions des de comptes de Facebook, Instagram i/o Twitter que no corresponen amb la seva identitat real.

7. Clàusula de protecció de dades

En virtut del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació de aquestes dades, s'informa al participant que les seves dades de caràcter personal seran objecte de tractament. El responsable del tractament és Hotel Balneari Vichy Catalan, Avinguda Dr. Furest, 32 de 17455 CALDES DE MALAVELLA (Girona). La finalitat de l'tractament és la gestió de la participació en el concurs, així com l'enviament de comunicacions comercials sobre Hotel Balneari Vichy Catalan per correu postal i, sempre que el participant doni el seu consentiment, per mitjans electrònics. El tractament inclou la conservació de les dades, la comunicació als departaments apropiats de cada empresa i fins i tot la comunicació de les dades entre les diferents empreses del grup. Les bases jurídiques de l'tractament són el consentiment exprés proporcionat per l'interessat i l'interès legítim del responsable. Les dades personals seran conservades durant el termini legalment obligatori i un període addicional de quatre anys. El participant té la possibilitat de sol·licitar al responsable l'accés a les seves dades personals, la seva rectificació, la seva supressió, la limitació del seu tractament, oposar-se a aquest tractament o exercir la portabilitat de les dades que siguin tractades de forma automatitzada. En cas de conflicte, el participant pot acudir a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. El participant pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud dels tractaments basats en el consentiment previ a la seva retirada. Les seves dades no seran usades per decisions individuals automatitzades.

Fet